شرح کتاب تجلی برهان صدیقین جلسه چهلم


جلسات سخنرانی استاد کریم محمود حقیقی در شرح کتاب تجلی آخر(برهان صدیقین)

و کتاب منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری در سال 1378 .